Viktig fornyelse av Kunnskapsløftet

Viktig fornyelse av Kunnskapsløftet – regjeringen.no

Stortinget behandlet i dag stortingsmeldingen om en fornyelse av Kunnskapsløftet, og sluttet seg i all hovedsak til regjeringens forslag.– Jeg er glad for at Stortinget har sluttet seg til en viktig fornyelse av kunnskapsløftet som vil legge grunnlaget for mer og bedre læring, sier …

Røe Isaksen: Viktig fornyelse av kunnskapsløftet : Bygg.no

– Jeg er glad for at Stortinget har sluttet seg til en viktig fornyelse av kunnskapsløftet som vil legge grunnlaget for mer og bedre læring, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Stortingsmelding 28, Fag – Fordypning – Forståelse er en oppfølging av det regjeringsoppnevnte

Hva er fagfornyelsen? – udir.no

Arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet er i gang. Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanene, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

Meld. St. 28 (2015–2016) – regjeringen.no

Utvalget anbefaler en fornyelse av fagene i skolen og foreslår fire kompetanseområder som bør vektlegges. Utredningen tar også for seg tiltak som kan bidra til å …

Fornyelse av Kunnskapsløftet – Vestfold Fylkeskommune

Av Stortingsmeldingene kan vi lese retning for hva som ansees som viktig kompetanse for framtiden. Arbeidet med nye læreplaner og veiledere, samt generell del vil tydeliggjøre dette . Ny generell del av læreplanen sendes på høring primo 2017. Nye læreplaner skal etter planen være ferdigstilt og klare for implementering ved skolestart 2019.

Meld. St. 28. Fag Fordypning Forståelse. En fornyelse av

Utvalget skulle ikke foreslå en konkret fag- og timefordeling. 15. juni 2015 la Ludvigsenutvalget fram sin sluttrapport NOU 2015: 8 Fremtidens skole: fornyelse av fag og kompetanser, med anbefalinger knyttet til fremtidige krav til kompetanse og fornyelse av fag og læreplaner.

[PDF]

Status – fornyelse av fagene i skolen – ks.no

fornyelse av Kunnskapsløftet 11.10.2016 Innstilling 19 S (2016-2017) og Stortingsvedtak KD februar 2017: Strategi for fagfornyelsen Å kunne lage mat er en viktig kompetanse i livet Planlegge Strukturere Gjennomføre Avslutte Vurdere innkjøp og prosesser

Fagfornyelsen – Udirbloggen – Utdanningsdirektoratets blogg

Prioritering vil innebære at viktig fagstoff må tas ut. Reduksjon av omfanget etterlyses i flere av tilbakemeldingene, og i noen tilfeller er det også gitt forslag til hva som skal fjernes eller hva som bør inngå i andre fag som for eksempel mat og helse eller samfunnsfag.

[PDF]

Fornyelse av fagene i skolen – statped.no

Fornyelse av fagene i skolen fornyelse av Kunnskapsløftet 11.10.2016 Innstilling 19 S (2016 -2017) og Stortingsvedtak KD februar 2017: Strategi for fagfornyelsen • Læreplanforståelse er viktig for å kunne skrive gode anbefalinger til opplæringen i de sakkyndige vurderingene.

Læreplanverket – udir.no

Læreplanverket består av generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag og timefordelingen. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

Høyring NOU 2015:8 Fremtidens skole – Fornyelse av fag og

3 Side 3/8 Høyringsgrunnlaget Kunnskapsdepartementet omtalar høyringsgrunnlaget slik: «I tråd med mandatet har utvalget vurdert hvilke kompetanser elevene vil trenge i fremtiden. Utvalget anbefaler at det som en videreutvikling av Kunnskapsløftet settes i gang en prosess med å fornye innholdet i fagene. Utvalget anbefaler at et bredt kompetansebegrep og fire kompetanseområder legges til

KRLE-fagets vei videre i fornyelsen av Kunnskapsløftet

Felles for Ludvigsen-utvalgets utredning (NOU 2015:8), stortingsmeldingen om fornyelse av Kunnskapsløftet (Meld. St. 28 (2015-20-16)) og flertallet av høringssvarene er at de trekker i en mer liberal retning av skolen ved at mangfoldet, demokrati og medborgerskap blir vektlagt slik det blir gjort.