Sykepenger

Sykepenger – www.nav.no

Sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere. Du har ikke rett til sykepenger de første 16 kalenderdagene av sykefraværet, med mindre du har tegnet forsikring. Sykepenger til særskilte grupper. Det er ulike regler for sykepenger avhengig av hva slags arbeid du har eller hvilken situasjon du er i. Se hva som gjelder for deg.

Sykepenger.com – Informasjon om sykepenger

Sykepenger er en ordning som skal kompensere for den inntekten man mister ved sykdom eller skade for yrkesaktive norske arbeidstakere som er medlem av folketrygden. Sykepenger er en meget gunstig norsk ordning for arbeidstakere i Norge som svært få land kan sammenligne seg med.

Sykepenger til arbeidstakere – www.nav.no

Sykepenger fra folketrygden kan gi rett til feriepenger. Du får bare feriepenger for de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret. Feriepengene utgjør 10,2 prosent av de sykepengene som gir rett til feriepenger. Når du har flere arbeidsforhold.

Sykepenger.com – Perioder og frister

Dersom arbeidsgiver ikke betaler sykepenger kan dette kreves utbetalt av NAV som deretter går til regresskrav mot arbeidsgiver. Sykepenger fra folketrygden. Når arbeidsgiverperioden på 16 dager er utløpt er det folketrygden som tar over ansvaret for å dekke sykepenger.

Sykepenger – Service

Arbeidstakeren har ikke rett til sykepenger dersom han/hun er blitt ufør som følge av et kosmetisk inngrep. Dersom arbeidstaker er arbeidsufør som følge av behandling for barnløshet, har hun krav på sykepenger. For øvrig er årsaken til sykdommen uten betydning for retten til sykepenger.

Altinn – Sykefravær og sykepenger

Sykepenger skal kompensere for bortfall av arbeidsinntekt under sykdom eller skade. Sykepengegrunnlaget er inntekten sykepengene skal regnes ut etter. Sykepengegrunnlaget fastsettes etter beregnet ukeinntekt for en bestemt periode før sykefraværet.

Nye regler – Sykepenger – rutiner og digitalisering

Reglene om beregning av sykepenger endres 01.01.2019. Dette er en stor endring som vil påvirke alle arbeidsgivere i Norge.I tillegg kommer nå den digitale inntekstmeldingen og stadig mer av prosessen rundt sykepenger og sykefravær digitaliseres. Vi har satt sammen et heldagskurs som gir deg en grundig innføring i de nye reglene for sykepenger.

[PDF]

Sykepenger, beregning og refusjon – accountortraining.no

Sykepenger • Folketrygdlovens kap. 8 • Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for medlemmer som er arbeidsuføre pga sykdom eller skade • Arbeidsgivers lovpålagte plikter • I dagens arbeidsliv påtar arbeidsgiver seg ofte mer.

Så mye får du i sykepenger fra Nav – nettavisen.no

Som arbeidstaker har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. Arbeidsgiver betaler sykepenger for de første 16 kalenderdagene av sykefraværet – den såkalte arbeidsgiverperioden.

Lov om folketrygd (folketrygdloven) – Kapittel 8

Retten til sykepenger faller bort dersom arbeidsgiveren skal betale sykepenger på grunnlag av legeerklæring (§ 8-7), og legeerklæringen ikke er sendt til arbeidsgiveren innen 14 dager etter at arbeidsgiveren kan kreve slik erklæring. Sykepenger fra arbeidsgiveren ytes bare for dager som det skulle ha vært utbetalt lønn for.

Sykepenger

Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade. Som arbeidstaker har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag.