Spørsmålet om en avgitt garanti var en påkravsgaranti eller en selvskyldnergaranti

Spørsmålet om en avgitt garanti var en påkravsgaranti

Saken gjaldt spørsmålet om en avgitt garanti var en påkravsgaranti eller en selvskyldnergaranti. Tingretten kom til at garantien var en påkravsgaranti, mens lagmannsretten mente den var en selvskyldnergaranti.

Selvskyldnergaranti mal – Vifte til vedovn

Saken gjaldt spørsmålet om en avgitt garanti var en påkravsgaranti eller en selvskyldnergaranti. FRA SELVSKYLDNERGARANTI TIL PÅKRAVSGARANTI. En selvskyldnergaranti innebærer at debitors mislighold i det underliggende forhold er.

[PDF]

NORGES HØYESTERETT – Domstol

(1) Dommer Øie: Saken gjelder spørsmålet om en avgitt garanti er en påkravsgaranti eller en selvskyldnergaranti. (2) Thule Drilling ASA var et norskregistrert selskap som drev virksomhet innenfor oljeriggsektoren. (3) Norsk Tillitsmann ASA eies av en rekke banker og …

[PDF]

Grensen mellom selvskyldner- og påkravsgaranti

En av problemstillingene i saken var om ordlyden innebar at garantien måtte anses som en aksessorisk selvskyldnergaranti, eller som en påkravsgaranti. Ordlyden inneholder både elementer som kan antyde selvskyldnergaranti, men samtidig antyder teksten at det er kreditors påkrav som er sikringsbegivenheten.

Hva er påkravsgaranti – Vifte til vedovn

Uenighet om det var avgitt selvskyldnergaranti eller påkravsgaranti. Ordlyden viser med tydelighet hva som var formålet med Garantien, . En påkravsgaranti vil sånn sett …

Grensen mellom selvskyldnerog påkravsgaranti – PDF

9 En av problemstillingene i saken var om ordlyden innebar at garantien måtte anses som en aksessorisk selvskyldnergaranti, eller som en påkravsgaranti. Ordlyden inneholder både elementer som kan antyde selvskyldnergaranti, men samtidig antyder teksten at det er kreditors påkrav som er sikringsbegivenheten.

Geir Woxholth – Department of Private Law

Saken gjelder spørsmålet om en avgitt garanti er en påkravsgaranti eller en selvskyldnergaranti. Rt 2012 s 1267. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret .

Kontraktsrett | Cappelen Damm Akademisk

Saken gjelder spørsmålet om en avgitt garanti er en påkravsgaranti eller en selvskyldnergaranti (nr. 4/2012) Rt. 2012 s. 1537 Leigeavtale utan tidsavgrensing og med varig låg …

[PDF]

Veiledning for garantianmodning for garantier under

13. Selvskyldnergaranti (Accessory) = Etter norsk lov kan Nordea ta en selvstendig avgjørelse om utbetaling skal finne sted. Nordea kan også påberope seg de samme innvendinger mot kravet som vår kunde og avvente utbetaling til vår kunde og benefisiant har løst saken i minnelighet eller til rettskraftig dom har funnet sted. 14.

[PDF]

Skattemessig behandling av konserninterne garantier

og skattlegges vurderes. I tillegg redegjøres det for en landrapport om sammenhengen mellom eksplisitte og implisitte garantier i punkt 7. Avslutningsvis oppsummeres besvarelsen i punkt 8. 2. Garanti og sikkerhetsstillelse 2.1 Hva er en garanti? Garanti er en form for sikkerhetsstillelse som innebærer å stille en eller annen form for

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/260), sivil sak

(35) Spørsmålet i saken er om den avgitte garantien er en påkravsgaranti eller en selvskyldnergaranti. (36) En påkravsgaranti har en faktisk tilknytning til hovedfordringen, men er ellers uavhengig av den.

[PDF]

Notat – bergen.kommune.no

underliggende låneforhold. Å stille sikkerhet i form av påkravsgaranti vil være i strid med forskrift av 2. februar 2001 om kommunale garantier § 2, da det etter denne bestemmelsen kun er tillatt å stille kommunale garantier i form av simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon.

Geir Woxholth – Institutt for privatrett

Saken gjelder spørsmålet om en avgitt garanti er en påkravsgaranti eller en selvskyldnergaranti. Rt 2012 s 1267. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret .

Selvskyldnergaranti på engelsk – Lampe giganten

På engelsk brukes gjerne begrepene guarantee og bond om hverandre for. Betingede garantier (Conditional gurantees), herunder selvskyldnergarantier . Selvskyldnergaranti Ved en selvskyldnergaranti er det tilstrekkelig å. Garantierklæringen, som var skrevet på engelsk, var på avgjørende . Translation, human translation, automatic translation.