Prosjektstilling som los for ungdom

Los for ungdom i Namdalseid – Home | Facebook

Los for ungdom i Namdalseid. 111 likes. Denne siden er for deg som trenger noen å snakke med om skole, hjem og fritid. Du kan være elev eller forelder/

3-årig prosjektstilling som digitaliseringskoordinator

Som digitaliseringskoordinator vil du vera med på utviklinga i det nye samarbeidet «Digivest». Du vil ha i oppgåve å koordinere innspel, planlegge og leie prosjektarbeid – i tett samarbeid med dei seks rådmennene og fagpersonar frå kommunane i Vest-Telemark.

Hvorfor skal du gå Lederkurs for ungdom? – YouTube

Mar 02, 2012 · Hvis du lurer på om du skal gå Lederkurs for ungdom i norsk idrett. Se hva to som gjennomført kurset mener om det. Du kan også se en video fra et kurs i Tele

Nytilsett prosjektleiar born og unge – Sogn og Fjordane Turlag

Jette Bergfjord har tidlegare arbeidd som leirleiar for ungdom med funksjonshemming og skrive bacheloroppgåve om DNT sitt tilbod «Klart det går» eit tilbod for dei funksjonshemma. Stillinga er finansiert av Sogn og Fjordane Fylkeskommune og er ei eittårig 50% prosjektstilling i fyrste omgang.

Ledige stillingar i Eining kultur og Eining heimetenester

Prosjektmedarbeidar i Eining for kultur: Arbeid med ungdom på fritida 20% prosjektstilling i eitt år med moglegheit for forlenging. Den tilsette si rolle vil vere som inspirator, tilretteleggjar og veiledar, ein som har tid til å lytte og samtale.

VÅG EXTRA ungdom og barn – YouTube

Jun 06, 2013 · VÅG EXTRA for ungdom og barn med god teknikk som VIL gi ekstra mye på trening.

Helsestasjonen i Volda – Healthcare Administrator – Volda

Jordmor – 60 % fast stilling + 20 % prosjektstilling Ved helsestasjonen er det frå 01.09.2018 ledig 60 % fast stilling som jordmor. For tidsromet 01.09.18 – 31.12.18 er det lagt til 20 % prosjektstilling som …

[PDF]

Handlingsprogram for mål og strategiar for vidaregåande

ungdom si psykiske helse omkring ungdom si Nytte resultata av pågåande effektforsking på psykososialt læringsmiljø som kunnskapsgrunnlag for tiltaksapparat på elevane sitt arbeidsmiljø To-årig prosjektstilling som skal arbeide med: kompetanseheving av alle som er i direkte kontakt med ungdomen å etablere gode, trygge

Prosjektstilling reiselivsutvikling – Tinn kommune

Prosjektstilling reiselivsutvikling 01.11.2012 For ytterligere styrking av arbeidet med reiseliv i Tinn kommune opprettes det en prosjektstilling som spesielt skal arbeide med reiselivsutvikling i kommunen.

Sogndal kommune – Helsesøster inntil 80% prosjektstilling

Sogndal helsestasjon har 6,6 årsverk fordelt mellom helsestasjon, skulehelsetenesta, helsestasjon for ungdom, reisevaksinering og asyl- og flyktningtenesta. I tillegg utøver ein helsestasjon for unge vaksne. Det er ledig inntil 80% prosjektstilling som helsesøster ved Sogndal helsestasjon. Prosjektperioden er frå 01.01.2018 til 31.12.2018.

Tiltak og tenester for barn og unge i kommunen – Bømlo BTI

PPT skal hjelpe barn, ungdom og vaksne som strever i utviklinga, eller som har ein vanskelig opplæringssituasjon. Den skal gje skular råd og rettleiing for å tilrettelegge for barn og unge som treng det, og bistå skular for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særskilde behov.

Prosjektstilling som yrkesfagmotivator (Ref.nr: 613/15 EH

NG vgs, avd Otta/Lom – Prosjektstilling som yrkesfagmotivator Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Otta/Lom har ledig 50 % prosjektstilling som yrkesfagmotivator i ei …

1. Kommentarar til møtereferat : 2. Prosjektstilling til

Prosjektstilling til system for kvalitetssikring Det vart ein diskusjon om kvalitetssystemet og politisk nivå ser det som viktig at det blir vurdert regionalt samarbeid. 3. Orienteringar frå administrasjonen Brev om offentleg toalett vart delt ut.

Stadig færre unge jobber om sommeren | FriFagbevegelse.no

På slutten av 90-tallet var det svært vanlig for norsk ungdom å ta seg en sommerjobb. Tall fra SSB viser at så mange som tre av fire ungdommer mellom 15 og 17 år jobbet om sommeren på den tiden.