Konsesjon/Konsesjonsfritak

Konsesjon – Landbruksdirektoratet

For informasjon om søknad om konsesjon ved manglende oppfyllelse av boplikt, se under fanen «boplikt» i menyen til venstre. Konsesjon må være gitt for at ervervet kan tinglyses. Mer informasjon om tinglysing finner du hos Kartverket. Skjemaer. SLF-359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv.

Skjema – Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til …

Konsesjon og konsesjonsfritak – Åmli kommune

Konsesjonsfritak Bebygd eigedom under 100 daa totalareal der dyrka mark er under 35 daa kan overtakast konsesjonsfritt. Eigedom som blir overdratt il nær slektining  og som fyller krava til odlingsjord kan overtakat konsesjonsfritt dersom ny eigar flytter til eigedommen innan 1 år og bur der minst 5 år samanhengande.

Konsesjon ved tinglysing | Kartverket

Dette gjeld både om du må søkje om konsesjon, og om du ikkje treng å søkje om konsesjon. Krava til skjema og dokumentasjon vil variere. Konsesjon eller ikkje? Det første du må gjere, er å undersøkje om du treng å søkje om konsesjon. Dette får du svar på ved å kontakte kommunen.

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom – eigafråsegn – PDF

Konsesjon er eit løyve frå staten. Den som blir ny eigar av eigedommen, er tileignar/kjøpar. Overdragar er førre eigar. Hovudregelen er at du kan tileigne deg/ kjøpe utbygd eigedom som ikkje er større enn 100 dekar og heller ikkje har meir enn 25 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord, utan å søkje konsesjon.

Eigenfråsegn om konsesjonsfritak – Førde kommune

Eigenfråsegn om konsesjonsfritak Skal du overta fast eigedom ved arv, gåve, kjøp eller stifting av bruksrett over 10 år, er overtakinga i utgangspunktet konsesjonspliktig. Det finst mange unntak frå …

Eigenfråsegn om konsesjonsfritak – Naustdal kommune

Eigenfråsegn om konsesjonsfritak Skal du overta fast eigedom ved arv, gåve, kjøp eller stifting av bruksrett over ti år, er overtakinga i utgangspunktet konsesjonspliktig. Det finst …

Søknad om konsesjon – ullensvang.herad.no

Kjøpar av landbrukseigedom og/eller landbruksressursar og i høve der eigenfråsegn om konsesjonsfritak ikkje kan nyttast. Saksgang. Det må søkjast på skjema SLF-0359N: Søknad om konsesjon overtaking av fast eigedom som kjøpar/ seljar skal underskrive innan 4 veker etter at kjøpet vart inngått.

[PDF]

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom – eigafråsegn

25 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord, utan å søkje konsesjon. Det same gjeld tomter til bustad- og fritidsformål, og areal som ikkje er utbygd som er lagt ut til anna enn landbruksformål.

Lovsaker i landbruket – Askvoll kommune

Konsesjon for overtaking av fast eigedom. Har du fått skøyte eller kjøpekontrakt på fast eigedom må du i utgangspunktet søkje om konsesjon. Konsesjonslova sin formålsparagraf skal sikre at viktige samfunnsinteresser som landbruket, miljø, utbyggingsgrunn vert …

Konsesjonsfritak – Hyllestad kommune

Det finst mange unntak frå konsesjonsplikta. Ofte kan ein fri seg frå konsesjon ved utfylling av skjema eigenfråsegn om konsesjonsfritak. Ta kontakt med kommunen for underskrift og eventuell hjelp til utfylling av skjema.

Konsesjon og buplikt – Hyllestad kommune

For å «erverve» (overta) fast eigedom (grunnareal med eller utan bygningar) må ein ha konsesjon (offentleg løyve), med visse unntak. «Erverv» (overtaking) omfattar kjøp, gåve og arv av eigedom, samt leige for meir enn 10 år. Konsesjonsplikta har heimel i konsesjonslova av 28.11.2003 (KL) §§ 2-3.

Konsesjon – Flora kommune

Eigenfråsegn om konsesjonsfritak ved overtaking av fast eigedom. Kjøper skal gjere greie for at eigedomen er konsesjonsfri på eigenfråsegna.Den skal følgje som vedlegg til skøyte ved tinglysing. Enkelte opplysningar om eigedomen skal stadfestast av kommunen.

Bedrifter med egne høyspenningsanlegg, konsesjonsplikt og

Bedrifter med egne høyspenningsanlegg, konsesjonsplikt og ansvar – Asle Selfors – Konsesjonsavdelingen NVE 1. Bedrifter med egne høyspenningsanlegg Konsesjonsplikt og ansvar Asle Selfors, Konsesjonsavdelingen, NVE 2.

Eigenfråsegn om konsesjonsfritak – ullensvang.herad.no

Eigenfråsegn om konsesjonsfritak Generelt Omtale. All overtaking av fast eigedom er konsesjonspliktig med nokre unnatak. I dei tilfelle der det er fritak for konsesjon skal kjøpar og seljar fylle ut og underteikne eigenfråsegnskjema.